Metodik prevence

Činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů.

Školní metodik prevence zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky. Úzce spolupracuje s třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.


METODIK PREVENCE: Mgr. Blanka Kubíková, Mgr. Eva Musilová

KONZULTAČNÍ HODINY: kdykoliv po osobní nebo telefonické domluvě


Činnosti školního metodika prevence

Primární prevence - metodické doporučení

Minimální preventivní program

Prevence sociálně patologických jevů


Program primární prevence - Kyberbezpečí - žáci jsou informováni na hodinách Ov a ZSV, kde se dozví více.