IKAP II - Učíme se ze života pro život II

Naše škola se zapojila do krajského projektu "Učíme se ze života pro život" počínaje 1.9.2021. Cílem projektu je zvýšení kvality a efektivity působení učitelů ve vyučování a tu pak přenést na žáky. Působení je obohacené o aktivizační a transferové nástroje, přináší propojení různých kompetencí do výuky - čtenářská a matematická gramotnost, ICT kompetence, polytechnickou kompetenci, kompetence jazykovéa v neposlední řadě kompetence k podnikavosti, iniciativě, kreativitě. Gymnázium se do projektu přihlásilo jako střední škola, tzn. že aktivity s tímto spojené budou realizovány pouze na vyšším stupni. Škola si v rámci projektu pořídí i moderní vybavení, např. vzdělávací programy Corinth, představující vizuální knihovnu s interaktivními 3D modely pro matematiku, biologii, fyziku a jiné předměty, soupravu PASCO pro měření ve fyzice, zeměpisu, chemii, roboty pro výuku ICT, zařízení VR a realizuje školení pro pedagogy a mnoho dalšího.

Logolink-OP-VVV-hor-barva-cz

Název projektu:

Implementace krajského akčního plánu II – „Učíme se ze života pro život II“

Registrační číslo projektu:

CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0020364

Doba realizace projektu:

1. 9. 2021 – 31. 08. 2023

Do projektu je zapojeno celkem 14 pedagogů a projekt se realizuje v těchto předmětech. Zde si můžete prohlédnout krátké sestřihy výstupů z projektu:


Školní rok 2021/22

IKAP 2670 Online test Vodní pára, IKAP 107 Pictures, IKAP2 975 Corinth - vylučovací soustava člověka, IKAP 275 Vznik ČSR, IKAP 765 Průmyslová revoluce, IKAP2 382 Ohrožení živočichové ČR, IKAP 691 Lit druhy a žánry, IKAP 933 Desatero, IKAP 1306 Žánry, IKAP2 381 Periodická soustava prvků, IKAP 774 Soustavy dvou lineárních rovnic, IKAP 399 Zákon setrvačnosti, IKAP 41 Excel, IKAP 2707 Amerika, IKAP 2747 Lomené výrazy v tajenkách, IKAP 2853 Evropa ve slovech a obrázcích,

IKAP 109 Taking and Leaving messages, IKAP 110 Talking about probability, IKAP 1472 Tutanchamon, IKAP 1905 Kombinatorika kombinace, IKAP Sv 43 Výpočet procent, IKAP 45 Výpočet procentové části, IKAP 1354 Hydrosféra

IKAP 1540 Problémy Afriky, IKAP 1971 Evropské státy puzzle I, IKAP 1971 Evropské státy puzzle II, IKAP2 976 Elektromagnetická indukce

IKAP 660 Charta 77, IKAP 379 Zrození renesance, IKAP 765 Průmyslová revoluce očima dětí, IKAP 2148 Celebrations, IKAP 2150 Llamas, IKAP 2151 My favourite film

IKAP 15 Verbální neverbální komunikace, IKAP 88 Meine Familie, IKAP 779 Die Familie kvarteto

IKAP 990 Základní uhlovodíky, IKAP 994 Chemické prvky, IKAP 1015 Graf nepřímé úměrnosti, IKAP2 122 Měření pH nápojů, IKAP1695 Ruské revoluce

IKAP 502 Plánování společného víkendu , IKAP 618 Objem - Fyzikalni kroužek, IKAP 1525 Elektrický výkon a příkon žárovky - fyzikální kroužek, IKAP 1445 Two sisters and the cat, IKAP 2719 Pravopisné cvičení, IKAP 2152 Anglicky píšící autoři

IKAP 2697 Zlomky pexeso, IKAP 64 Smajlíci výrazy, IKAP 46 Výpočet základu z procentové části, IKAP 79 Příčiny druhé války, IKAP 975 Corinth trávicí soustava člověka, IKAP 519 Úloha elektricky proud, IKAP 244 Sériové zapojení rezistorů

IKAP 2747 Lomené výrazy v tajenkách, IKAP2 165 Index zdatnosti, IKAP 749 Úřední dopis, IKAP 470 Nejvyšší hory světa, IKAP 376 Heydrichův projev, IKAP 87 Časování sloves , IKAP 155 Náš byt, IKAP 902 Hustota

IKAP2 107 Picture description, IKAP2 110 Talking about probability, IKAP2 284 Economic indicators, IKAP 748 William Shakespeare, IKAP 1616 Austrálie doplňovačky, IKAP 2698 Měřítko mapy a plánu I, IKAP 2699 Měřítko mapy a plánu II,

IKAP 79 Příčiny 2 světové války, IKAP 1694 Osvícensví, klasicismus, empír, biedermeier, IKAP 1119 Jak žila Marie Terezie , IKAP 1206 Zobrazení kulovým zrcadlem, IKAP 2667 Online test Kondenzace, sublimace a desublimace

IKAP 2669 Online test Vypařování a var, IKAP 73 Změny Skupenství s QR kódy, IKAP 2395 The massai listening comprehension

IKAP 14 Zamyšlení nad profesní orientací, IKAP 368 Kurzy měn, IKAP 2678 Sacharidy, IKAP 775 Využití uhlovodíků, IKAP 372 Měření třecí síly s využitím Pasco,

IKAP 2147 Amazing facts listening comprehension, IKAP 2149 Important people listening comprehension, IKAP 1111 Archimeduv zakon,

IKAP 1971 Evropské státy puzzle, IKAP 0085 I like x I don't like, IKAP 2669 Online test Vypařování a var


Školní rok 2022/23

IKAP2 373 Směsi test, křížovka, IKAP 1682 Cold War, IKAP2 975 Corinth kostra a svaly člověka, IKAP 487 Bernoulliho vztah příklady, IKAP 2592 Komunismus, fašismus, nacismus, IKAP2 734 Směsi doplňovačka

IKAP II 2702 Povrch hranolu, IKAP II 2703 Mnohočleny pexeso, IKAP II 2695 Povrch hranolu 2, IKAP 2 96 Comparing, IKAP 414 Výkon, IKAP 487 Bernoulliho vztah příklady, IKAP 2 638 Světová barokní literatura

IKAP 337 Planeta Země, IKAP 62 Práce s mapou, IKAP 1215 Temperament, IKAP 1836 Wochentag, IKAP 1336 Číslovky, IKAP 0 Vlastní nástroj Atomy práce s tabulkou

IKAP 961 Jan Hus a husité, IKAP 2763 Fyzikální úlohy všedního dne, IKAP 2691 Magneticke pole Matfyz kroužek, IKAP 0 Vlastní nástroj stavebnice Boffin Matfyz kroužek

IKAP 933 Desatero Ten commandments, IKAP 476 Diody a žárovky v obvodu Matfyz kroužek, IKAP 1454 Rychlost zvuku, IKAP 230 Souhvězdí, IKAP 2724 Grafy a diagramy test, IKAP 1211 Sluneční soustava - planety, IKAP 756 RLC obvod sériový, Ikap 1587 Výpočet stechiometrických koeficientů, IKAP 470 Nejvyšší hory světa

IKAP 89 Inzerát, IKAP 1507 Breakup, IKAP 2234 My favourite film, IKAP 1883 Volný pád, IKAP 52 Kinematika v grafech, IKAP 123 Slovní úlohy o pohybu, IKAP 64 Výrazy

IKAP 119 Životopis, IKAP 863 Určení tepla při tepelné výměně, IKAP 1195 Zobrazovací rovnice dutého zrcadla, IKAP 2147 Amazing facts listening, IKAP 1560 Coulombův zákon

IKAP 79 Příčiny druhé světové války, IKAP 275 Vznik Československa, IKAP 387 Palachův týden, IKAP 481 Skandinávie, IKAP 1086 Amerika, IKAP 1540 Problémy Afriky

IKAP 1172 Posloupnosti a řady, IKAP 1171 Graf lineární funkce s absolutní hodnotou, IKAP 1482 Ed Sheeran Justin Bieber, IKAP 1989 Czech Republic in numbers, IKAP 0099 Giving Presentation

IKAP 0 iRobot Přírodovědný kroužek, IKAP 335 Dust devil, IKAP 1000 Krizovky CR, IKAP 829 Hydrostatický tlak, IKAP 2234 Favourite things listening,

IKAP2 204 D I Mendělejev, IKAP 378 Palachův týden, IKAP 765 Průmyslová revoluce, Ikap 660 Charta 77, IKAP 371_ 2_Newtonův zákon, IKAP 0 iRobot Kroužek, IKAP 1560 Coulombův zákon, IKAP 1932 Stavová rovnice ideálního plynu

IKAP 372 Měření třecí síly pomocí Pasco, IKAP 277 Měrení objemu, IKAP 0 Vlastní nástroj Nakloněná rovina, IKAP 1932 Stavová rovnice ideálního plynu, IKAP2 165 Index zdatnosti, IKAP2 975 Corinth trávicí soustava,

IKAP 1335 Postupná elektromagnetická vlna - kroužek, IKAP 889 Slovní úlohy 1, IKAP 2069 Teplo, IKAP 2099 Zobrazovací rovnice čočky, IKAP 613 I Realismus ve světové literatuře, IKAP 1141 Idiomy, IKAP 372 Měření třecí síly s využitím systému Pasco,

IKAP 0 SAM Labs I, IKAP 0 SAM Labs II, IKAP 2311 Znáš přírodní látky, IKAP 87 Časovaní Sloves, IKAP 155 Náš byt, IKAP 728 Komunikační schopnosti

IKAP 0 Vlastní nástroj Elektrické obvody, IKAP 150 Výpočet dráhy, času a rychlosti, IKAP 1641 Slovní úlohy

IKAP 562 Finanční gramotnost, IKAP 2196 Online test Hookův zákon, IKAP 0796 Den svatého Patrika, IKAP 2151 My favourite film

IKAP 1841 Důkaz Pythagorovy věty, IKAP 1534 Mechanika struktura kapalin, IKAP 453 Kirchhoffovy zákony, IKAP 2066 Jednoduché stroje, IKAP 1141 Idiomy, IKAP 1000 Česká republika křížovky,

IKAP1001 Česká republika doplňovačky, IKAP192 Vodstvo Asie, IKAP II 192 Vodstvo Asie, IKAP 1464 Povrch ČR, IKAP II 1467 Biosféra prac list, IKAP 2172 Obvod obrazců, IKAP 2721 Obsah a obvod rovinných útvarů

IKAP 626 Křesťanství, IKAP 660 Charta 77, IKAP 1439 Holocaust, IKAP 287 Rovnováha na páce, IKAP 664 Určení modulu pružnosti v tahu, IKAP 1867 Zapojení kondenzátorů

IKAP 1963 Odpor rezistorů, IKAP 2149 Important people, IKAP 2391 Memory listening, IKAP 2930 How to study, IKAP 2392 New inventions listening, IKAP 860 Svislý vrh vzhůru, IKAP 1111 Archimédův zákon, IKAP 0 Vlastní nástroj Povrchové napětí

IKAP 405 Objemy těles, IKAP 1414 Schovaná geometrie

IKAP 2065 Jednoduché stroje nakloněná rovina, IKAP 2067 Pohyby těles v centrálním poli, IKAP 2225 Fyzikální křížovka

IKAP 2412 Skupenství těles, IKAP 453 Kirchhoffovy zákony, IKAP 0 Povrchové napětí, IKAP 340 Výroba mýdla, IKAP 523 Eulerova hádanka, IKAP 989 Figures Speech, IKAP 934 Simon Says, IKAP 1027 The Beatles Help

IKAP 1836 Wochentag, IKAP 1836 Wochentag II, IKAP 1836 Wochentag III, IKAP 0 Vlastní nástroj Stavebnice Boffin, IKAP 2443 Prokop Diviš