Český jazyk a literatura

Český jazyk

Osvojení a užívání mateřského jazyka v mluvené i písemné podobě je jedním z určujících znaků kulturnosti a vyspělosti člověka. Nepochybně si přeješ, abys i Ty byl takovým jedincem. A studium předmětu český jazyk a literatura na našem gymnáziu Ti právě k tomuto může pomoci.

V hodinách českého jazyka a literatury se budeme věnovat všem třem částem tohoto předmětu: jazykové výchově, výuce komunikační a slohové a výchově literární.

V jazykové výchově Tě provedeme úskalími gramatického systému spisovné češtiny, ale seznámíš se i s jejími dalšími formami. Aplikace gramatických pravidel Tě povede k logickému myšlení, umožní Ti bezchybně se vyjadřovat ústně i písemně.

V komunikační a slohové výchově se naučíš vnímat a chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně tvořit vlastní texty. Nejen k maturitní zkoušce, ale hlavně pro celý Tvůj další život Tě naučíme analyzovat a posoudit přečtený nebo slyšený text a vhodně na něj reagovat.

V literární výchově, jež bude zejména ve vyšších ročnících stěžejní, se budeme snažit Tě přesvědčit, že četba umělecké literatury je jednou z nejzábavnějších a velmi obohacujících lidských činností. Pokud budeš chtít, naučíš se na základě získaných literárněvědných znalostí interpretovat literární díla a posoudit jejich kvalitu.

Výuka českého jazyka není jen o sezení v lavicích. Našim studentům nabízíme celou řadu dalších mimoškolních aktivit, jako jsou návštěvy knihoven, divadelních a filmových představení, exkurze za literárními a jinými uměleckými památkami, kulturní programy a besedy.

Bude-li se během studia Tvůj zájem o český jazyk a literaturu prohlubovat, můžeš se účastnit různých soutěží věnujících se jednotlivým oblastem češtiny (Olympiáda v českém jazyce, recitační soutěž, soutěže v literární a žurnalistické tvorbě).

Pokud zjistíš, že český jazyk bude dominantním oborem, kterému se budeš chtít věnovat i na vysoké škole, jistě ve 4. ročníku oceníš možnost vybrat si jako volitelný předmět literární seminář. V něm se soustředíme zejména na současnou literaturu a na vztahy literárního umění s jinými blízkými uměleckými disciplínami.IMG-1952